Smluvní podmínky

 

Smluvní podmínky poskytování služeb subjektem ZIKUM, s.r.o. se sídlem Praha 10, Litevská 8, IČ: 24797219, bankovní spojení: FIO Banka a.s. č.ú. 2100105589/2010, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , (dále jen „poskytovatel“).

I. LICENCE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV A JINÝCH PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

 • Licence k přístupu a užívání webové aplikace specifikované na Webovém rozhraní (licence k Službě) je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání předplatného období poskytování Služby nebo po dobu poskytování bezplatné Služby. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Právo Uživatele poskytovat výstupy zaplikací jednotlivým zákazníkům či obchodním partnerům nebo tyto výstupy využívat interně vsouladu s Podmínkami není tímto ustanovením dotčeno. V případě porušení tohoto ustanovení by Uživatel porušoval práva duševního vlastnictví Poskytovatele.
 • Veškerá práva kobsahu Služby (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a kjejich jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Poskytovatele. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla zwebových aplikací. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód webových aplikací nebo jejich části. V případě porušení tohoto ustanovení by Uživatel porušoval práva duševního vlastnictví Poskytovatele.
 • Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoliv účelům odporujícím Smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
 • Obsah Webového rozhraní, obsah Služby a webový obsah, který se Službou souvisí a všechny na nich a vsouvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí Uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat kjakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel uplatňovat své nároky zautorských práv vsouladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
 • Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

 

II. REGISTRACE UŽIVATELE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

A. REGISTRACE

 1. Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Služby je provedení registrace Uživatele na Webovém rozhraní příslušné aplikace / Služby. Registrace se provádí vyplněním webového formuláře. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě (označeny hvězdičkou). Uživatel je povinen údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat a odstoupit od Smlouvy.
 2. Registrační formulář Uživatel odešle prostřednictvím příslušného tlačítka na Webovém rozhraní. Údaje uvedené vregistračním formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 3. Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci a URL adresu, LOGIN a přístupové heslo.
 4. Po dokončení registrace je Uživateli zřízen uživatelský účet.
 5. Poskytovatel není povinen obdržený registrační formulář potvrdit. Nepotvrzený registrační formulář není pro Poskytovatele závazný.

 

B. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Na Webovém rozhraní jsou uvedeny základní verze aplikací, včetně jejich obsahu a popisu hlavních vlastností jednotlivých verzí. Prezentace webových aplikací uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy (ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku). Pro uzavření Smlouvy je nutné, aby Uživatel podal objednávku Služby (elektronicky na Webovém rozhraní nebo v prostředí svého uživatelského účtu vyplněním a odesláním objednávkového formuláře), a aby došlo kpřijetí této objednávky Poskytovatelem. Objednávku je možné podat následujícími způsoby: a. první objednávku Služby uskuteční Uživatel prostřednictvím Webového rozhraní, popřípadě prostřednictvím Webových rozhraní aplikací; b. další objednání Služeb, včetně nastavení limitu Služeb, provádí Uživatel prostřednictvím uživatelského účtu / prostřednictvím emailové či telefonické komunikace s Poskytovatelem.
 2. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
 3. Potvrzením elektronické objednávky Uživatel stvrzuje, že se seznámil stěmito Podmínkami a že sPodmínkami vyslovuje souhlas.
 4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy.
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka přijata Poskytovatelem. O přijetí objednávky je Uživatel informován prostřednictvím emailu Poskytovatele.
 6. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Uživatel má možnost před vlastním odesláním objednávkového formuláře jej zkontrolovat a případně opravit.
 7. Bezplatná Služba, pokud si ji Uživatel zvolí, je Uživateli poskytována od registrace na Webovém rozhraní. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy Uživatel vyjádří svůj souhlas s objednáním bezplatné Služby a s těmito Podmínkami. Placenou verzi Služby Uživatel volí kdykoliv v průběhu užívání bezplatné Služby nebo později. Na skončení bezplatného poskytování Služby je Uživatel e-mailem upozorněn a zároveň je upozorněn na možnost objednání placené Služby. V případě, že si Uživatel placenou Službu neobjedná ve stanovené lhůtě, je mu přístup ke Službě omezen.
 8. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

 

C. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 1. Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném tarifu a režimu ode dne řádného uhrazení ceny za Službu, vpřípadě bezplatné Služby ode dne objednání bezplatné Služby.
 2. Uživatel si může v průběhu využívání Služby kdykoli měnit tarif a předplacené období, a to vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím svého uživatelského účtu.
 3. V případě, že Uživatel užíval před zakoupením Služby některou z aplikací, jež je součástí Služby, vzniká Uživateli nárok na sloučení původních účtů nebo licencí se Službou. Při sloučení se doba platnosti původních účtů a/nebo licencí automaticky prodlužuje o dobu předplacenou v rámci zakoupení Služby.
 4. Poskytovatel plně odpovídá za provoz a bezpečnost serverů, které provozuje pro chod Služby. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz serveru, jenž je nezbytný kužívání Služby.
 5. Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat bezproblémový chod Služby na straně Uživatele.
 6. Uživatel je povinen pro přístup ke Službě využívat pouze rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem.
 7. Uživatel je povinen chránit své identifikační a přístupové údaje a hesla nezbytná pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě před zneužitím třetí osobou. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli. V případě porušení uvedených povinností ze strany Uživatele Poskytovatel neodpovídá za újmu, která tímto Uživateli vznikne.

 

III. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB ÚHRADY

A. CENA SLUŽBY

Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní.

 1. Úhrada za Službu se provádí předem a je nevratná (s výjimkou garance vrácení peněz za podmínek dle čl. IX část A Podmínek). Uživatel hradí Službu předem na základě (zálohové) faktury vystavené Poskytovatelem dle zvoleného tarifu a frekvence platby se splatností 7 dní (není-li dohodnuto jinak). Faktura je v den vystavení zaslána vPDF formátu e-mailem Uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail Uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli faktura prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.
 2. Pokud Uživatel za předmětné období překročí limit zakoupené Služby (jak je specifikován na Webovém rozhraní), je mu Poskytovatelem na konci předplaceného období zaslána faktura, ve které Poskytovatel zúčtuje využití vyššího limitu za uplynulé období, tedy zúčtuje rozdíl mezi částkami za zakoupený tarif a tarif skutečně využitý v uplynulém měsíci. 
 3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v rozsahu, ve kterém je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti sužíváním dané Služby, ačkoliv byl kúhradě vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k úhradě v délce minimálně 7 dní.
 4. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel, který není spotřebitelem, zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo Poskytovatele na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) tím není dotčeno.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo během trvání smluvního vztahu s Uživatelem výši úhrad v Ceníku jednostranně upravit. Tuto změnu je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu Uživatele uvedenou vuživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabyde účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď Smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel Smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Ceníku souhlasí.

 

B. ZPŮSOB ÚHRADY 

 1. Cenu Služby hradí Uživatel podle své volby bezhotovostně, a to způsobem a na účet zvolený při objednávce Služby (převodem z účtu, online prostřednictvím platební brány PAYPAL). Poskytovatel si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
 2. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti PAYPAL, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PAYPAL.
  Využít lze těchto možností plateb:
  1. online platební či kreditní kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro;
  2. bankovním převodem na základě zálohové faktury
  3. Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedena na Webovém rozhraní, případně mohou být dohodnuta individuálně.

 

IV. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY PROFIMAILING

 • Tento čl. Podmínek představuje speciální úpravu vztahující se kposkytování služby Profimailing, která se použije přednostně před obecnými ustanoveními těchto Podmínek.

 

A. PRÁVA A POVINNOSTI

 

 1. Poskytovatel je povinen prostřednictvím Služby zajistit rozesílání emailů, za jejich doručení však nenese žádnou odpovědnost.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že nebude využívat data a osobní informaceklientů Uživatele, které prostřednictvím Služby ve svých systémechuchovává a to ani k vlastnímu použití ani kpředání /prodeji třetím stranám. Jedná se zejména o e-mailové databáze Uživatele a data a osobníinformace v nich obsažených. Poskytovatel si je vědom, že data a osobní informace klientů Uživatele patří mezi nejcennější nástroje úspěšného podnikání a chce Uživatele ubezpečit, že ke svému závazku přistupuje s největší vážností a odpovědností.
 3. Poskytovatel zaručuje základní parametry a dostupnost Služby tzv. SLA (service level agreement) a to 98% v příslušném zúčtovacím období. Do výpočtu SLA se nezahrnuje nutná údržba serveru dále definovaná ve znění těchto Podmínek. Pokud dostupnost Služby poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA), jedná se o vadné plnění a Uživatel je oprávněn Službu reklamovat podle těchto Podmínek.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby a o výpadku serveru informoval emailem Uživatele, to však pouze v případě, že výpadek bude delší než 4 hodiny.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru zdůvodu údržby tohoto serveru. Odstávka serveru zdůvodu jeho údržby: a. bude provedena vždy vnočních hodinách, tedy v době od 22:00 do 05:00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, b. odstávka serveru Poskytovatele zdůvodu údržby serveru bude vždy předem zveřejněna na Webovém rozhraní nebo předem oznámena Uživateli emailem, c. odstávka serveru Poskytovatele zdůvodu údržby tohoto serveru proběhne maximálně jednou za kalendářní měsíc a nebude trvat déle než 5 hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody, d. při překročení četnosti odstávek a lhůt uvedených včl. Včást A odst. 6 písm. c) Podmínek ze strany Poskytovatele, má Uživatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dvojnásobku alikvótní části ceny za Službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita.
 6. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že
  • je svéprávný a plně způsobilý kprávnímu jednání,
  • veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • nebude používat Službu v rozporu správními předpisy,
  • se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  • si je vědom skutečnosti, že v důsledku omezení nebo přerušení Služby podle čl. Včást A odst. 7 Podmínek může ztratit dočasně přístup k obsahu Služby, a to jak Obsahu poskytovatele, tak Obsahu uživatele.

      7. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy a Podmínek, zavazuje, že:

 • neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo kporušení právních předpisů,
 • nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany Uživatele došlo kporušení právních předpisů,
 • bude používat Službu pouze k účelu, kněmuž je určena,
 • pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
 • zajistí důvěrnost a nezneužije veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
 • nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
 • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě).

     8. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených sužíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat kžádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu se závaznýmiprávními předpisy, Smlouvou, těmito Podmínkami, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a sobecně uznávanými                 obchodními zvyklostmi používání Služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

    9. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání sautorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

    10. Uživatel zejména není oprávněn:

 • užívat Službu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami,
 • užívat Službu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele,
 • získávat přihlašovací jména nebo hesla jiných uživatelů Služby, Služeb a produktů třetích osob,
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
 • užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných emailů (spamů, hoaxů apod.), virů nebo jiného obsahu, který je v rozporu s právními předpisy, obtěžující nebo v rozporu s dobrými mravy. Pro účely těchto Podmínek se za spam považuje jakékoliv nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím e-mailu příjemci bez jeho předchozího souhlasu. Za spam se považuje také jakékoliv sdělení, sloužící kpřímé či nepřímé propagaci zboží, služeb, které není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení, skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele či je zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.
 • vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
 • používat uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.),
 • porušovat práva Poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
 • pokusit se jednat protiprávním nebo zde zakázaným způsobem,
 • využívat nekvalitní databázi a mít bounce rate (míru okamžitého opuštění stránek) vyšší než 2 %.

   11. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah uživatele, který zejména:

 • porušuje práva duševního vlastnictví jiných osob,
 • vede k nekalosoutěžnímu jednání,
 • podněcuje nebo směřuje k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvalujé pro trestný čin jeho pachatele,
 • svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporujé nebo podněcuje ke zneužívání takových látek,
 • vyhrožuje jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,
 • hanobí některý národ, jeho jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
 • podněcuje k nenávisti kněkterému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,
 • obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
 • umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
 • obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
 • podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť či zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie ktěmto hnutím,
 • popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
 • je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

   12. Pokud Uživatel poruší čl. Včást A odst. 12 a 13 Podmínek, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

   13. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za obsah Obsahu uživatele (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti)

   14. Uživatel tímto souhlasí s tím, že u emailové zprávy odeslané v rámci Služby může být automaticky přidána identifikační patička Poskytovatele. Uživatel má možnost požádat o změnu/odstranění patičky.

 

B. CENA SLUŽBY

 1. Výše úhrady za Službu závisí na počtu aktivních unikátních kontaktů Uživatele, které prostřednictvím Služby Uživatel oslovuje a aktuálního Ceníku Poskytovatele. Počet doručených emailů nemá na výpočet úhrady vliv.
 2. Typ Služby si Uživatel volí při objednání placené verze Služby. Uživatel má možnost během trvání smluvního vztahu měnit vybraný tarif Služby. Pravidla a podmínky změny tarifu jsou uvedeny na Webovém rozhraní.
 3. Služba pro placenou verzi je aktivována na základě úhrady ceny za Službu (po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na účet Poskytovatele. Pokud Uživatel nezaplatí cenu za Služby ani vdodatečné lhůtě 7 dnů po splatnosti faktury, je účet Uživatele zablokován. Uživatel má právo pro účely testování používat po dobu 14 dní službu bezplatně.

 

V. DOBA TRVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

 • Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li vtěchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak, a může skončit některým znásledujících způsobů:
 • dohodou stran ke dni uvedenému vtakové dohodě;
 • výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně;
 • odstoupením od Smlouvy dle čl. VI Podmínek.
 • Výpověď může být zaslána e-mailem, poštou, osobně nebo jiným podobným způsobem, jež umožní zachycení obsahu zprávy a identifikaci Uživatele, s podpisem oprávněného zástupce Uživatele.
 • V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby (s výjimkou garance vrácení peněz podle čl. VI části A Podmínek.
 • Smlouva, jejímž obsahem je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli bezplatnou Službu po dobu testovacího období zaniká uplynutím testovacího období.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY UŽIVATELE – GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ 

 1. Poskytovatel poskytuje Uživateli možnost při prvním nákupu odstoupit od Smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že se Službou nebude spokojen či zjistí, že zakoupená Služba pro něj není vhodná. Uživatel může garance vrácení peněz využít do 14 dnů od uhrazení ceny Služby za první předplacené období. Odstoupení od smlouvy nemusí být nijak zdůvodněno. Pro účely vrácení peněz Uživatel zvolí účet, kam mu mají být peníze zaslány. Na vrácenou částku vystaví Poskytovatel opravný daňový doklad. Poskytovatel se zavazuje vrátit Uživateli peníze do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí opravného daňového dokladu ze strany Uživatele (netýká se Uživatelů, kteří jsou spotřebiteli).
 2. Uživatel může odstoupení zaslat e-mailem, poštou, osobně nebo jiným podobným způsobem, jež umožní zachycení obsahu zprávy a identifikaci Uživatele, s podpisem oprávněného zástupce Uživatele.

 

B. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE 

 1. V případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo Smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu, má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby, či od Smlouvy odstoupit.
 2. Poskytovatel má právo od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté co zjistí, že druhá strana porušila Smlouvu podstatným způsobem.
 3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje: Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání Služby.
  • prodlení Uživatele s úhradou platby delší než 30 dnů
  • porušení licenčního ujednání práv na ochranu autorského práva a povinností dle čl. I Podmínek
  • jednání Uživatele, které poškozuje aplikace, software, který je součástí Služby, nebo se jinak snaží obejít tarifní omezení;
  • využívání Služby vrozporu správními předpisy nebo sdobrými mravy;
  • jednání, které je způsobilé přímo či nepřímo poškodit dobré jméno Poskytovatele, Uživatel Poskytovateli neposkytne vyžádané údaje, nebo budou tyto údaje nepravdivé,
  • jednání Uživatele, kterým Uživatel poškozuje webovou aplikaci Poskytovatele nebo se snaží obejít tarifní omezení.
 4. Poskytovatel může odstoupení zaslat e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu Uživatele nebo poštou na adresu sídla / místa podnikání Uživatele.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojí, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
 • Rozsah osobních údajů. Poskytovatel vyžaduje v rámci registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
 • Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
 • Ochrana osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, vjejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
 • Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho osobních údajů uvedených vuživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu stěmito Podmínkami.
 • Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle těchto Podmínek a pro statistické účely. 
 • Zasílání obchodních sdělení. Uživatel bere na vědomí a souhlasí stím, že Poskytovatel bude osobní údaje využívat kmarketingovým účelům tj. kvedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého vobchodním sdělení.
 • Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů. Souhlasem s těmito Podmínkami uděluje Uživatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na Webovém rozhraní a/nebo při objednávání Služby Poskytovateli jako správci za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby.
 • Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů na Webovém rozhraní nebo na některém zWebových rozhraní aplikace na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být Poskytovatelem uchovávány i po skončení poskytování Služby či bezplatné Služby a/nebo po zrušení uživatelského účtu Uživatele, a to za účelem zjednodušení pozdější nové registrace nebo zasílání obchodních sdělení.
 • Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
 • Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. Upozorňujeme, že vpřípadě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k částečnému nebo úplnému znepřístupnění Služby vtom rozsahu, vjakém je pro využívání Služby nutné zpracování osobních údajů.
 • Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, má právo požádat Poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
 • Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených sdělení a v případě zjištění nesrovnalostí Službu pozastavit a ihned informovat Uživatele.
 • Údaje třetích osob. Poskytovatel upozorňuje, že osobní či jiné údaje třetích osob zadané Uživatelem vrámci Služby zpracovává výlučně za účelem rozesílání obchodních a jiných sdělení Uživatele vrozsahu, vjakém ktomu byl Uživatelem (jako správcem těchto údajů) pověřen. Ostatní osobní, kontaktní či citlivé údaje třetích osob obsažené vsystémech Poskytovatele nejsou Poskytovatelem jakkoliv zpracovávány. Poskytovatel pouze poskytuje prostor kjejich uložení. Tyto údaje Poskytovatel nijak nezpracovává ani snimi jinak nenakládá. Údaje třetích osob Poskytovatel nikdy nevyužívá kobchodním a marketingovým účelům.
 • Uživatel se zavazuje, že využívá kontakty, u kterých má souhlas krozesílání obchodních sdělení, a že plní povinnosti dané zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, tj. že zejména svým zákazníkům jasně a zřetelně poskytuje možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení.

 

VIII. REKLAMACE

 • Práva Uživatele zvadného plnění se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925 občanského zákoníku).
 • Uživatel je oprávněn reklamovat Služby, doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou zjiného důvodu vrozporu se Smlouvou.
 • Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 3 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň soznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídnout jiný než navržený způsob řešení. Pokud využijete reklamaci formou emailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 • Právo z vadného plnění Služby Profimailing musí Uživatel uplatnit nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění Služby Profimailing. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.
 • Uživatel může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny nebo poskytnutí náhradní Služby bez vad. Uživatel může případně od Smlouvy odstoupit.
 • Poskytovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. O tomto bude Uživatele informovat emailem.
 • Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně zjedná nápravu. Poskytovatel nabízí Uživateli tato náhradní plnění (jako práva z vadného plnění): (i) poskytnutím náhradní Služby, nebo (ii) bezplatným prodloužením předplaceného období. Řešení reklamace vrácením peněz na účet je zpravidla vyhrazeno pro případy, kdy jiné způsoby řešení nepřipadají v úvahu.
 • Pokud dostupnost Služby poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA), jedná se o vadné plnění Služby a Uživatel má nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. Přiměřená sleva z kupní ceny se stanoví jako dvojnásobek alikvótní části ceny za Službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita.
 • Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

 

IX. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 • Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Službu za posledních 30 dnů předplatného.
 • Poskytovatel dále Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškozeného či neúplného e-mailu, či v souvislosti s nedoručením dokladů (faktur) či doručením poškozeného či neúplného e-mailu s dokladem.
 • Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby).
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu sjejich určením. Při využívání Webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní a Službu a užívat Webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

X. SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOTŘEBITELI

A. OBECNÁ USTANOVENÍ PRO UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

 1. Spotřebitelem je ten Uživatel, který využívá Službu pro čistě soukromé účely, nikoliv pro své podnikání.
 2. V případě, že Uživatelem je spotřebitel, jsou vzájemná práva a povinnosti, předcházející uzavření smluvního vztahu a také vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy, upravena také příslušnými předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, v platném znění, a občanským zákoníkem.
 3. Uživatel-spotřebitel výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 4. Označení Služby, popis jejích hlavních vlastností je uveden na Webovém rozhraní. Cena za Službu je uvedena v Ceníku uveřejným na Webovém rozharní.
 5. Souhlasem s těmito Podmínkami Uživatel - spotřebitel výslovně prohlašuje, že mu Poskytovatelem byly před odesláním objednávky poskytnuty údaje vyžadované § 1811 občanského zákoníku, tedy zejména:
 • že byl seznámen se základními údaji o Poskytovateli, které jsou uvedeny vúvodu těchto obchodních podmínek,
 • že byl srozumitelně seznámen snabízenými produkty/službami, jejich popisem, cenou, způsobem platby a plnění,
 • že byl seznámen sfaktem, že práva zvadného plnění se řídí zejména úpravou obsaženou vobčanském zákoníku,
 • že smlouvy sPoskytovatelem nejsou uzavírány na dobu neurčitou,
 • že byl seznámen súdaji o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření a rovněž o součinnosti digitálního obsahu sběžným hardwarem a softwarem.

6. Uživatel-spotřebitel dále souhlasem stěmito podmínkami výslovně prohlašuje, že mu Poskytovatelem byly před odesláním objednávky poskytnuty údaje vyžadované § 1820 občanského zákoníku, tedy zejména:

 • že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou spotřebitel hradí vzávislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá. Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky spojené skomunikací na dálku,
 • že je standardně vyžadována platba před započetím Služby, a to vsouladu a podle těchto Podmínek, nedohodnou-li se strany jinak,
 • že cena při prodloužení poskytování Služeb je určena dle aktuálního ceníku Poskytovatele platného ke dni prodloužení poskytování služeb,
 • že od Smlouvy může spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami.
 • že od Smlouvy může spotřebitel odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami.
 • že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy vymezené v § 1837 občanského zákoníku (tedy zejména od smlouvy o poskytování služby, jestliže byla splněna sjeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že vtakovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy). Spotřebitel výslovně sděluje, že dává Poskytovateli výslovný souhlas ktakovému splnění služby, pokud je takováto služba objednávána,
 • že vpřípadě nevyřízení stížností je oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejména na Českou obchodní inspekci.

7. V případě, že dojde mezi Uživatelem spotřebitelem a Poskytovatelem ke sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

B. ODSTOUPENÍ ZE STRANY UŽIVATELE - SPOTŘEBITELE

 • Uživatel - spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření bez jakékoliv sankce.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je spotřebitel povinen informovat Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele podpora@profimailing . Cena za Službu bude Uživateli vrácena stejným způsobem, jako byla obdržena, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 • Tam, kde Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci vpísemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.
 • Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti, jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou doručovací adresu Uživatele Uživateli řádně došla.
 • Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při registraci (nebo její změně) obchodní sdělení obsahující zejména informace o novinkách Služby.
 • Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny adoplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou vuživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 • Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 13. června 2016 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.

Užitečné odkazy

 

Používá HTML5 a CSS3
Copyright © 2013 Zikum s.r.o. Google+